Vedtægter


LOVE FOR FREDERIKSKLUBBEN

§1

Frederiksklubben er en forening af borgere i Aabenraa og Omegn. Klubbens formål er selskabelige sammenkomster såsom afholdelse af fugleskydning, ture i naturen, udflugter, danseaftener, børnejuletræ og lignende arrangementer.

§2

Dansksindede mænd og kvinder kan optages som medlemmer af klubben.

Optagelsen sker efter bestyrelsens godkendelse.
§3
Udelukkelse af et medlem af foreningen kan kun finde sted ifølge en generalforsamlingsbeslutning efter skriftlig afstemning.
Forslag fra medlemmer om udelukkelse må fremsættes for bestyrelsen mindst 14 dage før generalforsamlingen.
§4
Indførelse i klubben af ikke medlemmer kan kun ske med bestyrelsens samtykke. Adgang til klubbens arrangementer for ikke medlemmer sker ved betaling af arrangementets pris.
§5
Ethvert medlem af klubben står til ansvar overfor bestyrelsen for sin opførsel i klubben og har uvægerligt at rette sig efter bestyrelsens anordning.
Kendelser i denne anledning kan indankes for generalforsamlingen.
§6
Kontingentet betales 1 gang årlig. Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling. Kontingentet betales via betalingsservice.
§7
Klubben ledes af en bestyrelse på 5-7 medlemmer. Ved stemmelighed er for-mandens stemme afgørende.
Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen. De fratrædende medlemmer kan genvæl-ges. Herudover vælges en suppleant for 2 år ad gangen.
Bestyrelsen vælger af sin midte formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Til at gennemgå foreningens regnskab vælges 2 revisorer og en revisorsupple-ant.
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til at tage sig af forskellige aktiviteter. Besty-relsen bestemmer antal i udvalg og vælger deltagerne blandt foreningens med-lemmer.
§8
Kontingentopkrævning sker ved betaling via PBS eller tilsvarende opkrævningssystem.
§9
Medlemmer, som viser klubben særlig interesse, kan af bestyrelsen udnævnes til æresmedlemmer.
Et æresmedlem er kontingentfri.
§10
Der afholdes 1 årlig generalforsamling inden udgangen af november.
Indkaldelse sker pr. brev eller mail senest 14 dage før.
Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

  • Valg af dirigent.
  • Bestyrelsens beretning
  • Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
  • Indkomne forslag
  • Fastlæggelse af kontingent
  • Valg til bestyrelse og suppleant
  • Valg af revisorer
  • Valg af revisorsupplean
  • Eventuelt


Hvert medlemsskab har 1 stemme.
Forslag til behandling skal indsendes til formanden senest 1 uge før generalforsamlingen.
Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til en ekstraordinær generalforsamling og er forpligtet dertil, når mindst 20 medlemmer skriftligt overfor bestyrelsen har anmodet herom.
Til vedtægtsændringer og beslutning om klubbens opløsning kræves tilstedeværelse af mindst halvdelen af medlemmerne og desuden et stemmeflertal af 2/3 af de tilstedeværende.
En ikke beslutningsdygtig generalforsamling må inden 14 dage erstattes med en ny generalforsamling. Denne er, uanset de fremmødtes antal, beslutningsdygtig ved simpel stemmeflertal.
§11
Klubbens regnskabsår er fra 1/10 til 30/9.
§12
Forhold af mindre betydning, der ikke er omtalt i vedtægterne, afgøres og ordnes af bestyrelsen.


Således vedtaget på den ordinære og ekstraordinære generalforsamling, den 3. november 2013 på Folkehjem i Aabenraa.

Svend Nielsen (formand)        Henrik Lund (næstformand)          Jette Jensen (sekretær)    Erik Niebuhr           Lise Houman